Kennismaking Onderzoek Begeleiding Tarieven Links Contact

 

Bij leerproblemen kan de vraagstelling zeer divers zijn. De vraag heeft echter altijd betrekking op een leerprobleem  waarvoor een verklaring wordt gezocht en waarbij een advies wordt gevraagd voor begeleiding. Bij een onderzoek naar leerproblemen wordt aandacht besteed aan  automatisering, concentratie, motivatie, intellectuele capaciteiten, huiswerkaanpak en faalangst.

Om de leerproblemen van uw kind in beeld te brengen kan gebruik gemaakt worden van verschillende onderzoeksmethoden. Vaak zal het nodig zijn om te starten met een intelligentieonderzoek om te onderzoeken of de leercapaciteiten van uw kind voldoende zijn. Daarnaast kan er van verschillende methoden gebruik gemaakt worden. Welke methoden dat voor uw kind zijn, is afhankelijk van de problematiek van uw kind. Mogelijke onderzoeksmethoden zijn:

school- en of klasse-observatie
spelobservatie
gesprek leerkracht

Als uw kind achterblijft bij het leren lezen en/of spellen is het van belang om zo snel mogelijk te onderzoeken wat er aan de hand is, voordat de achterstand groot wordt. In het aanvankelijk lees- en spellingonderzoek wordt bekeken:

op welke gebieden het kind uitvalt
welke voorwaarden om tot lezen en spellen te komen niet beheerst worden
met welke letters en type woorden het kind problemen heeft
 welke type lees- en spellingfouten gemaakt worden
Of de vaardigheden om goed te leren lezen beheerst worden
Op welk niveau de leerling leest en welk type fouten hij maakt
Hoe het is gesteld met het lees- en taalbegrip
Of er aanwijzingen zijn voor dyslexie

Als uw kind problemen heeft met rekenen wordt gekeken wat het probleem precies is. Het kan zijn, dat het uw kind aan inzicht of snelheid ontbreekt. Het kan zijn, dat er geen voldoende getalbegrip is, waardoor er problemen ontstaan bij de hoofdbewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen. In het rekenonderzoek wordt o.a bekeken:

het niveau van de leerling

of de voorwaarden om tot getalbegrip te komen aanwezig zijn

wat er fout gaat bij de bewerkingen

hoe het denkproces van de leerling verloopt

In een behandelingsplan wordt uitgewerkt hoe er aan het probleem van uw kind gewerkt kan worden.

 

 

Free counter and web stats algemene voorwaarden    copyright  klachtenreglement  beroepscode NVO