Kennismaking

Onderzoek

Begeleiding

Tarieven

Links

Contact

Algemene voorwaarden van toepassing op overeenkomsten tussen leden van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en haar cliŽnten. (Vastgesteld door het bestuur NVO te Utrecht op 13 september 2005)

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de pedagoog en cliŽnt, en tussen de door de pedagoog ingeschakelde derde en cliŽnt, tenzij anders bepaald en met inachtneming van lid 2 van dit artikel.

 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, en voor goedkeuring zijn voorgelegd aan de NVO.

Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De pedagoog zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de beroepscode van de NVO uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de pedagoog het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. CliŽnt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de pedagoog aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliŽnt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de pedagoog worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de pedagoog zijn verstrekt, heeft de pedagoog het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de afgesproken tarieven aan cliŽnt in rekening te brengen.

 4. De pedagoog is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uit gegaan van door cliŽnt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de pedagoog kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 3 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de pedagoog aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

 2. Indien cliŽnt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is cliŽnt van rechtswege in verzuim. CliŽnt is in dat geval een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliŽnt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van cliŽnt zijn de vorderingen van de pedagoog op de cliŽnt onmiddellijk opeisbaar.

 4. De pedagoog heeft het recht de door cliŽnt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De pedagoog kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de cliŽnt een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De pedagoog kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud aan cliŽnt verstrekte zaken

 1. Alle door de pedagoog aan cliŽnt verstrekte zaken, zoals onderzoeksmateriaal, speelgoed, boeken en overige zaken, blijven eigendom van de pedagoog, tenzij deze uitdrukkelijk in eigendom worden overgedragen aan cliŽnt.

 2. Indien de pedagoog aan cliŽnt zaken ter beschikking heeft gesteld is cliŽnt gehouden deze binnen 7 dagen na het verzoek van de pedagoog hiertoe, of 7 dagen na beŽindiging van de overeenkomst, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien cliŽnt deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

 3. Indien cliŽnt, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft de pedagoog het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op cliŽnt te verhalen.

Artikel 5 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door cliŽnt, heeft de pedagoog recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de pedagoog zijn toe te rekenen. Voorts is cliŽnt dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan cliŽnt.

 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de pedagoog, zal deze in overleg met cliŽnt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan cliŽnt toerekenbaar zijn.

 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de pedagoog extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan cliŽnt in rekening gebracht.

Artikel 6 Opschorting en ontbinding

 1. De pedagoog is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • CliŽnt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

  • Na het sluiten van de overeenkomst de pedagoog ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliŽnt de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de cliŽnt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

  • CliŽnt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 2. Voorts is de pedagoog bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de pedagoog op de cliŽnt onmiddellijk opeisbaar. Indien de pedagoog de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 4. De pedagoog behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de pedagoog of cliŽnt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de pedagoog of cliŽnt niet in staat is de verplichtingen na te komen.

 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Voorzover de pedagoog ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de pedagoog gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. CliŽnt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 Incassokosten

 1. Is cliŽnt in gebreke of in verzuim met het nakomen van ťťn of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliŽnt.

 2. Indien de pedagoog hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van cliŽnt.

 4. CliŽnt is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 9 Geschillen, toepasselijk recht

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 3. Op elke overeenkomst tussen de pedagoog en de cliŽnt als opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

 

Free counter and web stats algemene voorwaarden    copyright  klachtenreglement  beroepscode NVO